นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ให้การตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ให้การตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ตามประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และให้คำแนะนำ กำลังใจในการปฏิบัติงาน โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงาน ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเตรียมความพร้อมห้องเรียนทั้งในด้านความสะอาด การฆ่าเชื้อ การเตรียมพร้อมห้อง Safe Zone เตรียมเจลแอลกอฮอล สำหรับล้างมือ หน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียน และติดตั้งพัดลมพร้อมแผ่นกรองอากาศ Hepa เพื่อลดฝุ่นละออง จัดเตรียมเครื่องกรองอากาศสำหรับห้องเรียนชั้นอนุบาล รวมทั้งการเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิและแบบรายงานการตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองนักเรียน สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการดูแลนักเรียนให้กับผู้ปกครองโรงเรียนวัดสุทัศน์