คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ มอบขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน ๓๒๙ ชิ้น

วันพุธ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ที่ได้มอบขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
เป็นหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน ๓๒๙ ชิ้น มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
มอบหมายให้ครูชาติชาย สมานทอง รับมอบและขอขอบคุณในความปรารถนาดีที่มีให้กับ
โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา