นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนครมอบหมายให้ นางสาวชุตินธร เกตุแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ นำของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณ นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนครมอบหมายให้ นางสาวชุตินธร เกตุแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ นำของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูร่วมกันรับมอบ ขอขอบคุณในความห่วงใยที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา