การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันจันทร์​ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยคณะครูร่วมกันประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน บนพื้นฐานวัฒนธรรมองค์กรกัลยาณมิตร ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ และบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นองค์กรแห่งความสุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์