งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการปรับปรุง ป้ายนิเทศบุคคลสำคัญ

วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดสุทัศน์ ดำเนินการปรับปรุง ป้ายนิเทศบุคคลสำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก ติดตามป้ายประชาสัมพันธ์หน้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและรู้จักบุคคลสำคัญโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้ ครูปรัชญา บุญสุขและครูสุรีรัตน์ วิงสกุลนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย