เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

วันอังคาร ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารและนายอธิป ชัยภัทรกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ที่ได้อนุเคราะห์มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เข้าตรวจการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ความสะอาดมือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะอุปกรณ์ ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ณ โรงอาหารโรงเรียนวัดสุทัศน์