ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครให้ความอนุเคราะห์ เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

วันพุธ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับ นายวิลัน ทำไร่และ นายพงศธร ไวเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง