นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร จัดสรรน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Keeen Ultima จากสำนักอนามัยแก่โรงเรียนวัดสุทัศน์

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร
คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร จัดสรรน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Keeen Ultima จากสำนักอนามัย ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ แกลลอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา
ส่งมอบให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อใช้ฉีดพ่นทำความสะอาด
ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสร่วม
เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ห้องน้ำ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีความสะอาด
ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร