กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี อนุเคราะห์มอบอาหารว่างมื้อพิเศษ (ช็อกโกแลตโทสต์)

วันอังคาร ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี
(เชิด จิตฺตคุตฺตมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวง
ให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารว่างมื้อพิเศษ (ช็อกโกแลตโทสต์)
ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ที่มีให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา