เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพระนครโดย นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการประชุม