อบรมแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

วันเสาร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมสนับสนุน ให้คณะครูเข้าร่วมการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยขอขอบพระคุณ ดร.นรินทร์ บุตรพรม ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรม ร่วมพัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ และขอขอบพระคุณ นางศรีสุภางค์ พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดตรีทศเทพ คณะครู บุคลากร ที่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตรีทศเทพ