พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันศุกร์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ตามโครงการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสำนักเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ โดย พระเดชพระคุณ พระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามได้เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษา นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายวุฒิชัย วรชินผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจ​มราชาลัย​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรด้วยดีณ สนามสอบโรงเรียน​เบญจ​มราชาลัย​ ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ์