นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดหัวข้อและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการงานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๑

วันจันทร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดหัวข้อและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการงานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและศิลปะ โดยมีตัวแทนคณะครูจากทั้ง ๖ โรงเรียนเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนครที่ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก ให้กับคณะครูจากโรงเรียนวัดสุทัศน์ที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอีก ๗ กลุ่มเป็นอย่างดี