นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ ติวเตอร์ ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น ๕ สำนักงานงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ ติวเตอร์กวดวิชา ๓ วิชา คือ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสำนักงานเขตพระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ และทบทวนความรู้ก่อนสอบเลื่อนชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมเพชรพระนคร ชั้น ๕ สำนักงานงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยขอขอบพระคุณ นายสุรพล นิยมมาลัย นายกสโมสรโรตารีพระนคร และคณะที่ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินโครงการ