นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีร่วมถวายอาหารพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร

วันอังคาร ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีทรงมีพระราชศรัทธาและศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ และถวายสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และพระภิกษุผู้ทำหน้าที่กรรมการกำกับการสอบ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการ เจ้าคณะภาค ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ให้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีร่วมถวายอาหารพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร ขอกราบขอบพระคุณที่ให้ความเมตตา กับทางโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา