นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันเสาร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมกับคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ศูนย์สอบย่อยที่ ๑ โรงเรียนราชบพิธ สำนักงานเขตพระนครในครั้งนี้ ขอขอบคุณ

นายพงศธร ไวเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ที่อำนวยความสะดวกในการทดสอบ ให้กำลังใจและคำปรึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายสุริยา ลุนหงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชบพิธ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชบพิธ ที่ให้การต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดี

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน รวมถึงผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีที่คอยให้คำปรึกษา กำลังใจที่ดีเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จสมดังสิ่งที่ได้ตั้งใจไว้