คุณครูปรัชญา บุญสุข และคุณครูสุรีรัตน์ วิงสกุล รับการประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ประธานการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ พร้อมด้วยนายกมล อุปผล นางเนตนภา ศรีจำพลัง คณะกรรมการในการประเมินด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ของคุณครูปรัชญา บุญสุข และคุณครูสุรีรัตน์ วิงสกุลณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุทัศน์