กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและศิลปะดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการงานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันจันทร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการงานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและศิลปะ การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้โดยคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอขอบคุณ นายสุริยา ลุนหงส์ ผู้อำนวยการสถาน โรงเรียนราชบพิธ ได้เดินทางมาให้กำลังใจและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ขอขอบคุณ นางสาวคมขำ นิ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

นางสาวกันต์ลภัส อชิรปัญญานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่อมตรส และนางสาวนันทพร บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชนัดดา ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่า เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้

ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ ๑ สำนักงานเขตพระนครที่ให้การสนับสนุนให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม หากทางโรงเรียนวัดสุทัศน์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกขาดเหลือประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี่