โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและศิลปะ

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและศิลปะ ในการแข่งขันทักษะวิชาการงานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๑ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและศิลปะ ในครั้งนี้ ขอบขอบคุณ

นางสาวคมขำ นิ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม นางสาวกันต์ลภัส อชิรปัญญานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่อมตรส และนางสาวนันทพร บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชนัดดา ที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่า เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้

ขอขอบคุณคณะครู ท่านผู้ปกครองที่ร่วมกันพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้มาออกแบบของใช้จากเศษวัสดุหรือของตกแต่งที่สามารถนำไปประยุกต์จริงในชิวิตประจำวันได้คุณ คณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง คุณครูจตุพร ผ่องอำไพ เป็นครูที่ปรึกษาและฝึกฝนนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ