โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอแสดงความยินดี กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับการศึกษาปฐมวัย

วันอังคาร ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอแสดงความยินดี กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับการศึกษาปฐมวัย

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุน ส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนิทรรศการ เครือข่ายที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร การแข่งขันในครั้งนี้ เด็กหญิงพัฒน์นรี ปลาทอง เด็กหญิงพิชชานันท์ ยศเกตุและเด็กหญิงด.ญ.กมลเนตร แสนสุขนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสุธาศินี รอดดอนไพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแล โดยคุณครูรพีพรรณ สีสด คุณครูอรชา เพียรการและคุณครูเสาวลักษณ์ เกตุโต ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้