โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันอังคาร ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนิทรรศการ เครือข่ายที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร การแข่งขันในครั้งนี้ เด็กชายเจตนิพันธ์ ประเทศา เด็กชายชญานนท์ ศิริวชิราภรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการสุธาศินี รอดดอนไพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพระนคร คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดยท่านผู้อำนวยการกาญจนา จันทร์สระแก้ว และครูอารีย์ พวงมาลัย ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคน ที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้