ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ ประธานสนามสอบโรงเรียนวัดสุทัศน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบ ได้ดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสนามสอบโรงเรียนวัดสุทัศน์ ประกอบด้วย จำนวน ๒ ห้องสอบ ทั้งนี้ โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้ดำเนินการสอบและตรวจข้อสอบ (อัตนัย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของการทดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์สอบต่อไป อีกทั้งยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ขอขอบพระคุณ นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการคุมสอบ ขอขอบคุณ คณะกรรมการคุมสอบจากโรงเรียนวัดราชบูรณะ สำนักงานเขตพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา