โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แสดงความยินดี กับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดี กับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ สนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานนิทรรศการ เครือข่ายที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดราชบูรณะสำนักงานเขตพระนคร การแข่งขันในครั้งนี้ เด็กชายณัฐพล มูลมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓โดยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการจินตนา แย้มโสภีผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชบูรณะสำนักงานเขตพระนคร คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับ และดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแล โดยคุณครูจตุพร ผ่องอำไพ และคุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้