โรงเรียนวัดสุทัศน์ กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺตมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้ Read More …