โรงเรียนวัดสุทัศน์ กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺตมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺตมหาเถร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม รองแม่กองธรรมสนามหลวงให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารว่างมื้อพิเศษ (มะม่วงน้ำปลาหวาน) ให้แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา