คุณพิชิตพร้อมครอบครัว ให้ความอนุเคราะห์บริจาค ปกวุฒิบัตร สำหรับใช้ในกิจกรรมบัณทิตน้อยของเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้สนับสนุนผลไม้และอาหารว่างสำหรับนักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …