กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาเสาชิงช้าเกมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและการแข่งขันกีฬาเสาชิงช้าเกม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้านอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ยึดมั่นในคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งตั้งใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป กิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์กับมอบของขวัญและสนับสนุนทุกกิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา