กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อ มอบรอยยิ้ม ความสุข ความรักความผูกพันตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในรั้ววัดสุทัศน์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีของเด็กที่มีต่อคุณครู โรงเรียนวัดสุทัศน์ขออวยพรให้เด็กทุกคนจงประสบความสุข ความสำเร็จทางการศึกษาและการดำเนินชีวิต ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ยึดมั่นในคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งตั้งใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป