กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาต่อ มอบรอยยิ้ม ความสุขความรักความผูกพันตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในรั้ววัดสุทัศน์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนที่มีต่อคุณครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสุข ความสำเร็จทางการศึกษาและการดำเนินชีวิต ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ยึดมั่นในคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีความกตัญญูกตเวที มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รักษาระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งตั้งใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป