ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนวัดสุทัศน์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๔ รายดังรายนามท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑. คุณครูเนตนภา ศรีจำพลัง ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ๒. คุณครูรพีพรรณ สีสด ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ๓. คุณครูจตุพร ผ่องอำไพ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ๔. คุณครูพัชราภรณ์ แสงกงพลี ตริตาภรณ์มงกุฎไทย