ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร แสดงความยินดีกับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้ง ๒ ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทยโรงเรียนมีรวมคะแนนเฉลี่ย ๒ ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ร้อยละ ๖๑.๕๓ จำแนกเป็น ด้านคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐.๔๐ ด้านภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๒.๖๗ ซึ่งเป็นคะแนนที่เฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและสูงกว่าระดับประเทศทั้ง ๒ ด้าน