ประกาศแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

ตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามประกาศ และดังรายละเอียดที่แนบมานี้