ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดีกับผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)จำแนกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้

ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๒๘ คะแนน

ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๐๐ คะแนน

โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดกรุงเทพมหานครและสูงกว่าระดับประเทศทั้ง ๒ ด้าน