พิธีสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันพุธ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช อำนวยสาร
ผู้อำนวยการเขตพระนคร ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส
ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวนาราม ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ให้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรร่วมถวายพวงมาลา
ด้านหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร