นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ประสานโดยฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตพระนคร ร่วมกันกับคณะครูและบุคลากรดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning บริเวณโดยรอบโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน