การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันเสาร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใต้โครงการ “การพัฒนาสื่อดิจิทัลและเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์” เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จากห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ๔๓๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานในพิธี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปรับแนวคิดชีวิตครูออนไลน์ (Developing Digital Growth Mindset for Online Teachers)โดย อาจารย์ ดร.สินชัย จันทรเสม และอาจารย์อัษฎา พลอยโสภณ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสื่อออนไลน์ (Online Collaboration Tools for Learning)” โดย อาจารย์ ดร.เอมมิกา วชิระวินท์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ (Creating Online Teaching Materials)” โดย อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่ายครูเปิดประตูออนไลน์ (Teacher Network for Teaching Online)” โดย คุณขัชวาลย์ ลาภเกิน ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา