โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ในรูปแบบออนไลน์)

วันอังคาร ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 🏫โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร📣🌻✨📌นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากร เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ในรูปแบบออนไลน์) โดยนักเรียนและผู้ปกครองจะสนุกไปกับฐานกิจกรรม ทั้ง ๘ ฐาน เพื่อร่วมกันป้องกัยภัยจากยาเสพติด ดังตารางกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้