นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากร ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคณิตคิดสนุก” (ในรูปแบบออนไลน์)

วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔🏫โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร📣🌻✨📌นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากร ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายคณิตคิดสนุก” (ในรูปแบบออนไลน์) โดยนักเรียนและผู้ปกครองจะสนุกไปกับฐานกิจกรรม ทั้ง ๘ ฐาน ฝึกทักษะการคิด การคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหา ผ่านเกมกิจกรรมฐานออนไลน์ สไตล์ New normalโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังตารางกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้โรงเรียนวัดสุทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ และเรียนรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบ บูรณาการการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ แล้วพบกันนะคะ