นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง ตามบันทึกข้อความของส่วนราชการ สำนักการศึกษา เรื่อง ส่งคำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน

วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔🏫โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร📌นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง ตามบันทึกข้อความของส่วนราชการ สำนักการศึกษา(กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน) ที่ กท ๐๘๐๘/๔๑๗๗ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งคำแนะนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชน ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย โดยท่านผู้ปกครอง สามารถ Scan QR code หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/…/14Lo…/view