นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ พร้อมคณะครูได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตคิดสนุก” (ในรูปแบบออนไลน์)

วันศุกร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ พร้อมคณะครูได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม “ค่ายคณิตคิดสนุก” (ในรูปแบบออนไลน์) โดยมีการดำเนินการฐานกิจกรรมทั้งหมด ๘ ฐาน ผ่านแอปเคชัน และเว็บไซต์ทางการศึกษา โดยการผลิตสื่อจากคณะครูและบุคลากรที่ผ่านกระบวนการ PLC ฝึกทักษะการคิด การคำนวณ การแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี 🙏 นักเรียนเกิดการเรียนรู้พร้อมทั้งมีความสนุกสนานโรงเรียนวัดสุทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ บูรณาการการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ