โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line)วันที่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๔)

#ภาพบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วัดสุทัศน์ ๑/๒๕๖๔ 📒✏💼📱💻วันที่ ๕ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๔)โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line) ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตามแนวทางของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 👩‍🏫👨‍🏫💻📲นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนตามวัน เวลาในตารางเรียน