จากการได้รับประสานงาน จากพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)เรื่องขอความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วย ไปยัง “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดอินทรวิหาร”

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๔ จากการได้รับประสานงาน จากพระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)เรื่องขอความช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วย ไปยัง “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดอินทรวิหาร”เพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงออกจากสถานที่พักอาศัย ชุมชน ลดอัตราการเกิดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครและนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ประสานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ และให้ความช่วยเหลือส่งต่อ “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดอินทรวิหาร” เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกราบขอพระคุณในความเมตตา มา ณ โอกาสนี้