ภาพบรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วัดสุทัศน์ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๕)โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line)

วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ (สัปดาห์ที่ ๑๔)โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line) ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ตามแนวทางของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 👩‍🏫👨‍🏫💻📲นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนตามวัน เวลาในตารางเรียน