รายงานสถิติการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ (On School Line) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายงานสถิติการเข้าเรียนรูปแบบออนไลน์ 📝💻🖥📚(On School Line) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (On School Line) ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 👩‍🏫👨‍🏫💻📲นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านเข้าเรียนตามวัน เวลาในตารางเรียน🙏🌻