กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบริเวณวัดสุทัศนเทพวราราม

วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นำโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบริเวณวัดสุทัศนเทพวรารามด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืนโดยในครั้งนี้ พลโท นุชิต ศรีบุญส่ง รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหมเป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔และในโอกาสนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มอบอุปกรณ์การเรียน เวชภัณฑ์และเครื่องวัดอุณหภูมิ รวมทั้งพัฒนาทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับทางโรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครอีกด้วยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอม