กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๔สถานศึกษาปลอดภัย

วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอแจ้งข่าวดีให้ทราบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ ๔สถานศึกษาปลอดภัย มีผลคะแนนมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันสร้างความตระหนัก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบ การดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในครั้งนี้