นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย นำเสนอข้อมูลรับการประเมินพัฒนาและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย นำเสนอข้อมูลรับการประเมินพัฒนาและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สถานศึกษามีกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตพระนคร นายพงศธร ไวเชิงค้า ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ขอขอบพระคุณที่ให้คำชื่นชมพร้อมแนะนำการจัดระบบดูแลและพัฒนางานด้านการจัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัยของโรงเรียน โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณในความปรารถนาดีและความอนุเคราะห์ที่มีให้โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา