พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ สำนักงานเขตพระนครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันพุธ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้ Read More …