พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ สำนักงานเขตพระนครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันพุธ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีส่งมอบสิ่งของ โดยได้รับความเมตตาจาก🙏💙พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี✨🌻 กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้มอบสิ่งของที่จำเป็น อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ สำนักงานเขตพระนครเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนครนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันรับมอบ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม และร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด