คุณอารียา ขันคำ และครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชบพิธพร้อมด้วย คุณครูจันทรี แซมทอง ครูโรงเรียนราชบพิธ มอบอาหารว่าง จำนวน ๖ ลังให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันเสาร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนครขอขอบคุณ 🙏♥️🌻✨ คุณอารียา ขันคำ และครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชบพิธพร้อมด้วย คุณครูจันทรี แซมทอง จันทรี แซมทองครูโรงเรียนราชบพิธ มอบอาหารว่าง จำนวน ๖ ลังให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้มอบให้แก่นักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้คุณครูสุดาทิพย์ บุญโนนยาง รับมอบและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ ด้วยดี